sourjon swimming pools

היתר להקמת בריכת שחיה

הקמת בריכת שחיה היא צעד משמעותי לשדרוג איכות החיים שלכם והעלאת ערך הנכס בצורה משמעותית!

להלן הסבר לגבי ההליך הנקרא “היתר בניה”.

ברוב המגרשים הפרטיים בישראל מותר להקים בריכת שחיה. (הכוונה לבריכה קשיחה חפורה בקרקע ולא לבריכות עיליות אינטקס ודומיהן) איך נדע מה מותר ומה אסור? אנו נזמין עבורכם תיק מידע להיתר מהוועדה המקומית/איזורית לתכנון ובניה. הזמנת תיק מידע להיתר לבריכה, מחייבת מפת מדידה טופוגרפית עדכנית (עד שנה) שמכין מודד מוסמך.

השלב הבא לאחר קבלת תיק המידע להיתר הוא הגשת בקשה להיתר בניה.
הליך של קבלת היתר בניה לבריכה פרטית הינו תהליך בירוקרטי ארוך.
נדרשים אישורים שהם תנאי מקדמי לקליטת הבקשה להיתר בניה כגון: פרסום הקלות אם ישנן, אישור פטור מפקע”ר (במידה ויש לכם ממ”ד/מקלט בבית), אישור פקיד יערות אם הקמת הבריכה מחייבת העתקה/כריתה של עצים קיימים, מסמכי הוכחת בעלות ועוד.

התוכנית שהוגשה לוועדה עוברת סבב בדיקות וביקור של מפקח מטעם הוועדה המקומית/איזורית ולאחר מכן משובצת לדיון, בו הוועדה מחליטה לאשר או לא לאשר את הבניה. במרבית המקרים התוכניות מאושרות.

במידה וקיימות חריגות בניה נוספות במגרש, הן חייבות לקבל ביטוי במסגרת ההיתר בניה לבריכה,וזאת בהנחה כי החריגות הללו עומדות בתקנות התב”ע והתקנות המרחביות.

לצורך קבלת ההיתר בניה לבריכה פרטית ישנם אישורים נוספים אשר יידרשו בבקרת התכן כגון: נספח סניטרי שמכין יועץ אינסטלציה, דו”ח בטיחות שמכין יועץ בטיחות, דו”ח אקוסטי, הסכם פינוי פסולת בניין ועוד. ייתכנו הבדלים בדרישות שבין וועדה אחת לאחרת.

שלבי הבקשה להיתר בניה והגשתם נעשים דרך מערכת רישוי זמין ואתם תקבלו הודעות במייל על התקדמות ההליך.

הזמן הממוצע לקבלת היתר בניה לבריכה פרטית הוא כ- 6-7 חודשים.

ראשית נפגשים עם צוות התכנון שלנו לתכנון הבריכה הרצויה והמתאימה ביותר עבורכם. אפשרי גם שהתכנון יכלול את פיתוח השטח שסביב הבריכה כלומר, משטחי חוץ, אזורי גינון, אזורי הצללה, פינות ישיבה וכו'.

לאחר מכן נכין עבורכם את תוכנית ההגשה להיתר בניה (גרמשוקה) ונטפל במסמכים והאישורים הדרושים לפתיחת הבקשה ונלווה אתכם עד לקבלת היתר הבניה לבריכה.

הקמת בריכות שחייה
נגישות